محصولات خریداری شده تا 72 ساعت به شرط عدم استفاده در بیرون از منزل قابل تعویض اند.